Gister maakte het Financieele Dagblad de winnaars van de FD Gazellen Awards 2020 bekend. Finally behoort tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland en daar zijn we waanzinnig trots op!

De groei van Finally
“Het is gaaf om te zien dat we de afgelopen jaren met nieuwe groeistrategieën en een verbreding…

Vlak voor het zomerreces in Den-Haag is er dan toch een compromis gesloten over het klimaatakkoord! Korte samenvatting: alle partijen zijn het erover eens dat ze het nergens over eens zijn. Zoals het ons als ware kaaskoppen betaamt, is de guldenmiddenweg het hoogste haalbare van alle onuitputtelijke Tweede Kamerdebatten (lang…

Hoe we deze gigantische kortingen dus niet kunnen weerstaan.

Van hysterische Amerikaanse toestanden is in Nederland nog geen sprake, maar Black Friday begint inmiddels ook in ons nuchtere kikkerlandje een begrip te worden. …

finally an agency

A creative agency based in Rotterdam

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store